VASTGOED OP ORDE BIJ GEMEENTE WESTERWOLDE

Fusiegemeente Westerwolde had een opgave in het optimaliseren van beleid en werkprocessen. Daarnaast kwamen hoge onderhoudskosten uit het bouwkundig beheersplan naar voren vanwege de verduurzamingsopgave van de vastgoedportefeuille. Daarom heeft de gemeenteraad opdracht gegeven aan het toenmalige college om een Strategisch Vastgoedplan op te stellen. Het hiervoor benodigde inzicht en overzicht van de gemeentelijke vastgoedportefeuille van circa 120 objecten was echter niet compleet en niet goed ontsloten. Zijn alle objecten in beeld en wat zijn de financiële, juridische, technische en gebruikskenmerken?

Probleemstelling

De gemeente Westerwolde is een fusiegemeente met relatief veel objecten en navenant hoge onderhoudskosten. Voor dit onderhoud was onvoldoende budget beschikbaar, waardoor een strategisch vastgoedplan voor toekomstbestendig en duurzaam vastgoed nodig was.

Omdat een bruikbare vastgoedregistratie ontbrak, zou idealiter eerst de registratie van het vastgoed op orde gebracht moeten worden om vervolgens alle relevante beleidsplannen af te ronden en deze te vertalen naar de vastgoedvraag/behoefte. Met de verzamelde kennis kan dan gestart worden met het maken van scenario’s voor het strategisch vastgoedplan. Deze stappen achter elkaar uitvoeren, zorgt voor veel wachten en dus voor vertraging in het traject. Om dit te voorkomen wilde de gemeente het gebrek aan een vastgoedregistratie met het project ‘vastgoed op orde’ omzetten in een voordeel, door allereerst een pilot van het strategisch vastgoedplan voor een deelgebied als een katalysator te laten werken.

Aanpak

Terwijl zusterorganisatie Draaijer startte met een regionale pilot voor het strategisch vastgoedplan, heeft Rondmakers de vastgoedinformatie voor de pilotobjecten en daarna de gehele portefeuille opgehaald uit diverse bronnen en vervolgens gestructureerd en aangevuld met ontbrekende informatie. Na interne validatie volgde een vertaling naar een vastgoedregistratie en overzichtelijke dashboards.

Gedurende deze exercitie is tevens een bevindingendocument met uitvoeringsagenda opgesteld om de vastgoedorganisatie- en registratie verder te professionaliseren. Hiermee heeft de gemeente concrete aanbevelingen gekregen voor het verbeteren van onder andere beheer, aanschaf van een vastgoedregistratiesysteem, werkprocessen, organisatie en beleid.

Resultaat

Met het gecreëerde inzicht en overzicht van de vastgoedportefeuille is gestart met het opstellen van het SVP. De uitwerking en besluitvorming hieromtrent loopt nog. Het bevindingendocument met uitvoeringsagenda heeft geleid tot een vervolg op het project VOO, waarvoor Rondmakers de projectleiding uitvoert.

Wil jij ook je vastgoed op orde hebben?

We helpen je graag om inzicht en grip te krijgen op jouw vastgoedportefeuille.