Vastgoedsturing gemeente Doesburg

De gemeente Doesburg wilde grip krijgen op de portefeuille en keuzes maken om de kosten voor vastgoed niet onnodig te laten oplopen. Onderhoud en verduurzaming waren noodzakelijk, maar de vraag was in welke objecten de gemeente het beste kon investeren?

Probleemstelling

Voor een deel van de vastgoedportefeuille was onderhoud op korte termijn noodzakelijk. Deze kosten waren voor de gemeente echter alleen rendabel indien de objecten op langere termijn noodzakelijk waren om de beleidsdoelstellingen te bereiken. Er was onvoldoende budget om alle panden in stand te houden. Per pand waren strategische keuzes noodzakelijk als kader voor de onderhoudsplanning.

Aanpak

Rondmakers heeft het huidige vastgoedaanbod op object- en portefeuilleniveau inzichtelijk gemaakt met behulp van dashboards. Vervolgens is de rolopvatting bepaald, het vastgoedbeleid uitgewerkt en is bij de gemeente opgehaald wat de toekomstige vastgoedvraag is.

Alle informatie is verder vertaald naar een strategische koers voor de vastgoedportefeuille en een uitvoeringsagenda. In de uitvoeringsagenda stond de prioritering en benodigde inzet om de strategie tot uitvoering te brengen.

De strategie is vastgesteld door de raad. Door functies te clusteren en overbodige objecten af te stoten wordt ruimte gecreëerd om te investeren in de objecten die belangrijk zijn om de beleidsdoelstellingen te bereiken.


(Foto bron: website gemeente Doesburg)

Resultaat

Door met dashboards inzicht en overzicht te bieden in de vastgoedportefeuille is het fundament voor de strategie gelegd. Door eveneens de vastgoedvraag op te halen en de mismatch te bepalen, is er een toekomststrategie ontwikkeld voor het vastgoed van de gemeente Doesburg. Deze strategie geeft voor gemeente Doesburg de juiste balans tussen kosten en een goed voorzieningenniveau.

Geïnteresseerd in
vastgoedsturing?

Meer weten over inzicht en grip
krijgen op jouw vastgoedportefeuille?