Transparant verkoopproces voor een gedeelte van de gemeentelijke vastgoedportefeuille

Een deel van de vastgoedportefeuille van de gemeente Krimpenerwaard was in de loop der jaren overbodig geworden en stond vaak al langdurig leeg. De gemeente wilde met de verkoop van het vastgoed structureel kosten besparen, eenmalige opbrengsten genereren en zorgen voor een nieuwe invulling van deze specifieke objecten en locaties. Rondmakers heeft het gehele traject ingevuld en gezorgd voor het verkoopbeleid, verkoopproces, portefeuillebeheer en de verkoop van de panden.

Probleemstelling

De gemeenteraad van Krimpenerwaard had een lijst van 31 te verkopen panden vastgesteld. De gemeente zocht een partij voor de advisering en uitvoering van het gehele traject. Het proces was verdeeld in drie fasen:

  • Fase 1: Verkoopbeleid en het verkoopproces
  • Fase 2: Aanpak voor de verkoop van de 31 panden
  • Fase 3: Aansturen en begeleiden van de verkoop van de panden

Aanpak

Bovenstaande probleemstelling sluit goed aan bij onze dienstverlening. Wij kijken namelijk graag verder dan alleen de verkoopdeal per object. Bij dit project waren we ook betrokken bij de portefeuille- en objectstrategie, om te komen tot de besluitvorming, de beste verkoopprijs en een succesvolle toekomstige invulling van de locatie of het object.

 

Fase 1: verkoopbeleid en verkoopproces
Allereerst zijn de strategische uitgangspunten en spelregels voor de verkoop bepaald. Een vertrekpunt was bijvoorbeeld dat alle verkopen transparant, openbaar en marktconform dienden te zijn zodat iedereen in de gelegenheid was een bod uit te brengen. Hierop zijn ook uitzonderingen bepaald. Het verkoopbeleid is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders zodat de spelregels voor iedereen helder waren. In het verkoopproces zijn daarnaast de interne werkprocessen beschreven zodat de taken en verantwoordelijkheden duidelijk waren.

 

Fase 2: aanpak verkoop
De gemeente had zelf al vastgoedinformatie per locatie verzameld. Op basis hiervan heeft Rondmakers voor de te verkopen portefeuille een strategie en planning uitgewerkt. Het merendeel van de locaties had de bestemming ‘maatschappelijk’. Er is, samen met de afdelingen ruimtelijke ordening en erfgoed en diverse beleidsafdelingen, gekeken naar andere passende bestemmingen en dit is vervolgens vertaald naar stedenbouwkundige randvoorwaarden die gebruikt zijn tijdens de verkoop. De gemeente was hierdoor niet zelf verantwoordelijk voor de wijziging van het bestemmingsplan maar gaf potentiële kopers wel inzicht in de mogelijkheden voor herontwikkeling.

Fase 3: begeleiding verkoop
Onze rol bij de begeleiding van de verkoop verschilde per object. We hebben bijvoorbeeld een tender georganiseerd waarbij een koper is geselecteerd op zijn prijs en plan voor een rijksmonument. Voor een aantal objecten zijn lokale makelaars ingeschakeld. Ook zijn objecten verkocht aan maatschappelijke partners van de gemeente, waarvoor ook weer een nieuwe maatschappelijke invulling is gevonden.

Resultaat

Het resultaat van onze aanpak is een zorgvuldig en transparant verkoopproces. Elke stap is te verantwoorden aan alle in- en externe stakeholders. Daarnaast is voor een aantal objecten een hogere verkoopwaarde bereikt door de potentie van een locatie uit te werken in stedenbouwkundige randvoorwaarden die een doorkijk gaven naar een andere bestemming voor het object.

Geïnteresseerd in
transactiemanagement?

Meer weten over de verkoop
van de vastgoedportefeuille?