Hoge verkoopopbrengst
en nieuwe invulling
van het landgoed

Het acht hectare grote Landgoed Endegeest, met daarop een kasteel en diverse opstallen, ligt in de gemeente Oegstgeest. Jarenlang was het landgoed in gebruik door GGZ Rivierduinen. De verkoop van Landgoed Endegeest was een gezamenlijke opgave van de gemeente Leiden en GGZ Rivierduinen. Rondmakers heeft het gehele landgoed inclusief kasteel en opstallen succesvol verkocht naar volle tevredenheid van haar opdrachtgevers.

Probleemstelling

Niet alleen wilden partijen een zo hoog mogelijke opbrengst genereren bij de verkoop, ook een goede nieuwe invulling voor het gebied was van groot belang. In dit project stonden wij voor een aantal interessante uitdagingen: 

De bestemming
De gehele locatie had een maatschappelijke bestemming. Dit beperkte het aantal potentiële kopers.  

De toekomstige ontwikkeling
De locatie ligt binnen de gemeentegrenzen van Oegstgeest. Verkoop aan een derde zou mogelijk een negatieve uitwerking hebben op de toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Hierover maakte de gemeente Oegstgeest zich zorgen.  

De eigendomssituatie
De gronden waren door de gemeente Leiden in erfpacht aan GGZ Rivierduinen uitgegeven. Het kasteel was in eigendom van de gemeente Leiden en de overige opstallen in eigendom van Rivierduinen. Het landgoed zou als geheel verkocht worden. Hoe zou men tot een eerlijke verdeling van de opbrengsten komen?  

Aanpak

Rondmakers is ervan overtuigd dat samenwerking bij dit soort complexe vraagstukken de sleutel is voor het behalen van succes. De vraag die vooraf beantwoord moet worden is: ‘wat is een succesvolle verkoop?’. Door het organiseren van verschillende workshops met de diverse stakeholders hebben wij de verkoopdoelen gedefinieerd. Vervolgens hebben we met elkaar vastgesteld wanneer wij de verkoop als succesvol konden bestempelen. Uit deze workshops zijn de volgende oplossingsrichtingen voortgekomen, die hebben geleid tot een optimalisatie van het aanbod en daarmee de opbrengst voor beide opdrachtgevers: 

De bestemming en de toekomstige ontwikkeling
Om een hogere financiële opbrengst te verkrijgen en de courantheid te verhogen was een ruimere bestemming voor het landgoed wenselijk. Doordat de gemeente Oegstgeest vooral een goede invulling wilde en het risico op leegstand ook erkende, is besloten een ambitiedocument op te stellen voor het gebied waarbij de locatie ook als kantoor dienst kon doen.  

De eigendomssituatie
Om tot een eerlijke verdeling van de opbrengsten te komen is het complex in de destijds actuele staat getaxeerd, waarbij de taxateur onderscheid maakte in de eigendomssituatie. Hieruit kwam een verdeelsleutel naar voren. Deze verdeelsleutel is gehanteerd bij de uiteindelijke bieding. 

Resultaat

De locatie is uiteindelijk ruim boven de getaxeerd waarde verkocht waarbij de toekomst en invulling van het landgoed zijn veiliggesteld. 

Geïnteresseerd in
transactiemanagement?

Meer weten over de verkoop
van complexe vastgoed opgaven?