Toepassing marktconsultatie en concurrentiegerichte dialoog bij verkoop vastgoed

ROC Noorderpoort wilde de voormalige technische school, gelegen aan de Van Schendelstraat 1 te Groningen, verkopen. Een gemeentelijk monument met een maatschappelijke bestemming en circa 8.500 m² brutovloeroppervlak groot. Een uitdagende casus gezien de monumentale, planologische en bouwkundige beperkingen van het object. Ondanks deze uitgangspunten heeft Rondmakers door een gedegen verkoopproces een uitmuntend financieel resultaat behaald voor haar opdrachtgever.

Probleemstelling

Noorderpoort zocht een koper die voornemens was de locatie te (her)ontwikkelen, en wilde daarbij een zo hoog mogelijk financieel resultaat behalen. Vanwege de wens om een goede toekomstige invulling te geven aan het object en de omliggende gebiedsontwikkeling werd de gemeente Groningen eveneens nauw betrokken bij het verkoopproces. Aanvankelijk leken de belangen van Noorderpoort en de gemeente ver uit elkaar te liggen gezien de tegenstelling van winstoptimalisatie en de beste invulling van het object.

 

Aanpak

Bovenstaande probleemstelling sluit naadloos aan op de dienstverlening van Rondmakers. Wij zijn namelijk goed in het verbinden van partijen en dat was bij deze casus leidend. Vanuit dit gegeven hebben wij een Plan van Aanpak opgesteld.

Stap 1: Toetsing stedenbouwkundig kader middels marktconsultatie

In samenspraak met de gemeente Groningen is een stedenbouwkundig kader opgesteld. Deze is door een markconsultatie getoetst. Uit de marktconsultatie werd duidelijk dat het stedenbouwkundig kader voor marktpartijen onvoldoende comfort bood. Voor de opdrachtgever betekende dit een beperking ten aanzien van de gewenste winstoptimalisatie. Met de input vanuit de marktconsultatie is vervolgens geprobeerd om de gemeente te bewegen het stedenbouwkundig kader bij te stellen. Hoewel deze bijstelling beperkt bleef, zorgde de marktconsultatie wel voor een versterkt besef bij de gemeente en Noorderpoort dat samenwerking in dit proces essentieel was voor een optimaal resultaat voor beide partijen.

Stap 2: Concurrentiegerichte dialoog

Om uit deze patstelling te komen zijn wij, in samenwerking met OPPS, een concurrentiegerichte dialoog gestart waarin zowel Noorderpoort als de gemeente Groningen deelnamen.

De concurrentiegerichte dialoog biedt de ruimte aan geschikte partijen om verschillende oplossingen aan te dragen om in de behoefte van de aanbestedende dienst te kunnen voorzien. Vervolgens kan de aanbestedende dienst, in de dialoog samen met deze deelnemers, de voorgestelde oplossingen nader uitwerken en uiteindelijk bepalen welke oplossing(en) het best in zijn behoefte kan voorzien”.

Voor de eerste fase hebben zich 60 geïnteresseerde partijen gemeld voor de herontwikkeling van het object. Van deze 60 zijn drie partijen geselecteerd, die in twee dialoogronden hun plannen verder mochten uitwerken. Dit resulteerde in een, voor zowel Noorderpoort als de gemeente, aantrekkelijke bieding met plan.

Resultaat

Als winnaar kwam een gerenommeerde combinatie van architectenbureau De Zwarte Hond en Koopmans Bouwgroep uit de bus. Het resultaat is een plan dat op goedkeuring van de gemeente kon rekenen en een verkoopopbrengst die ver boven het beoogde resultaat lag. Met recht kan gesproken worden over een win-win situatie.

Geïnteresseerd in
transactiemanagement?

Meer weten over de toepassing van
een marktconsultatie bij
het afstoten van vastgoed?