Overdracht beheer gemeentelijke locaties

Probleemstelling

Het assetmanagement van gebouwen in eigendom van Gemeente Leiden is verdeeld over twee clusters, te weten Cluster Beheer (CB) en Cluster Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Grond, Vastgoed, Markt & Parkeren (GVMP). De kosten van onderhoud van locaties, die eigendom zijn van CB en grotendeels worden gebruikt voor ambtelijke huisvesting, zouden de komende jaren oplopen wegens einde levensduur. De bestaande meerjarenonderhoudsplannen waren niet meer toereikend om in deze kosten te voorzien. Ook bestond de wens om het assetmanagement van deze locaties in overeenstemming te brengen met de manier waarop overig ambtelijk en maatschappelijk vastgoed wordt beheerd binnen de gemeente Leiden door GVMP. Om dit zo goed mogelijk te doen, is een verkenning gedaan om de locaties van CB over te dragen aan GVMP. 

Probleemstelling

Het assetmanagement van gebouwen in eigendom van Gemeente Leiden is verdeeld over twee clusters, te weten Cluster Beheer (CB) en Cluster Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Grond, Vastgoed, Markt & Parkeren (GVMP). De kosten van onderhoud van locaties, die eigendom zijn van CB en grotendeels worden gebruikt voor ambtelijke huisvesting, zouden de komende jaren oplopen wegens einde levensduur. De bestaande meerjarenonderhoudsplannen waren niet meer toereikend om in deze kosten te voorzien. Ook bestond de wens om het assetmanagement van deze locaties in overeenstemming te brengen met de manier waarop overig ambtelijk en maatschappelijk vastgoed wordt beheerd binnen de gemeente Leiden door GVMP. Om dit zo goed mogelijk te doen, is een verkenning gedaan om de locaties van CB over te dragen aan GVMP. 

Aanpak

Om te komen tot een afbakening van locaties die in aanmerking komen voor overdracht is allereerst het totaalbezit geïnventariseerd. Dit heeft inzicht gegeven in het soort, type en gebruik van de gebouwen en objecten. Een inventarisatie van alle financiële componenten zorgde voor een duidelijk overzicht van onder meer huurders en onderhoudskosten. De gemeente heeft inzicht gekregen van het benodigd structureel exploitatiebudget op het niveau van lasten en baten naar organisatieonderdeel. Om het assetmanagement van de over te dragen locaties in overeenstemming te brengen met de manier waarop ambtelijk- en maatschappelijk vastgoed beheerd door GVMP, is onderzocht welke inzet benodigd is om deze taken uit te voeren. Voor deze overdracht is de vastgoedexploitatie van de locaties inzichtelijk gemaakt en zijn de te verdelen budgetten bepaald als input voor de kaderbrief. Daarnaast is met workshops een warme overdracht gefaciliteerd.

Resultaat

  • Vaststellen van structurele middelen voor beheer van de vastgoedportefeuille.
  • Duidelijk overzicht van gebruik en kosten per object.
  • Toereikend onderhoudsbudget en bezetting voor het professioneel beheer van locaties.
  • Overdracht van 19 objecten.

Meer weten over dit project?

Matthijs vertelt je er graag meer over.