Haalbaarheidsonderzoek exploitatiescenario’s gemeentehuis

Probleemstelling

De huisvesting van Gemeente Medemblik bestaat momenteel uit 3 gebouwen, waarvan een deel verhuurd wordt. De gebouwen zijn verouderd, hebben onderhoud nodig en moeten worden verduurzaamd. Daarnaast past de werkomgeving niet meer bij de huidige manier van werken. Rondmakers heeft de financiële haalbaarheid van verschillende scenario’s doorgerekend.

Aanpak

In een businesscase heeft Rondmakers een financiële vertaalslag gemaakt door de exploitatiekosten inzichtelijk te maken aan de hand van scenario’s voor een toekomstgerichte huisvesting voor het gemeentehuis. De exploitatieberekening laat zien wat de Total Cost of Ownership (TCO) van verschillende scenario’s is over een tijdsperiode van 15 jaar en maakt inzichtelijk wat economisch het meest voordelige scenario is over deze tijdsperiode.

Voor een goede besluitvorming is het voorkeursscenario kwalitatief en financieel vergeleken met de noodzakelijke investeringen en exploitatielasten voor het in stand houden van de huidige situatie.

Ons zusterbedrijf LSA was verantwoordelijk voor het opstellen van de scenario’s met bijbehorende investeringen en het uitwerken van een nieuw werkplekconcept.

 

Resultaat

  • Haalbaarheidsonderzoek van de huidige situatie en vier duurzamere alternatieven
  • Financieel inzicht in structurele exploitatiekosten op lange termijn
  • Total Cost of Ownership (TCO) per scenario inzichtelijk waarmee de gemeente vanuit financieel oogpunt een weloverwogen keuze kon maken

Meer weten over dit project?

Matthijs vertelt je er graag meer over.